O SALON logo V BCO
O SALON logo V BCO

#CULTURA SEGURA #Salón seguro

NORMATIVA DE ACCESO AOS ESPAZOS DO SALÓN DO LIBRO ANTE A ALERTA SANITARIA MOTIVADA POLA COVID 

En aplicación das normativas sanitarias en vigor e o plan de continxencia aprobado polo Concello de Pontevedra en relación aos espazos do Pazo da Cultura, Teatro Principal e Recinto Feiral e para o evento do Salón do Libro en concreto, as persoas que asistan calquera actividade do mesmo, independentemente da súa ubicación, deberán aceptar e cumprir a seguinte normativa: 

 1. É obrigatorio o uso de máscara (en maiores de 6 anos) en todo momento, o uso de hidroxel no momento de acceso e cando a actividade e o monitorado o requira, o cumprimento permanente da normativa en cuestións sanitarias e de seguridade e das indicacións das locucións, da equipa de monitorado e demais persoal responsable. 
 2. En base ao anterior, non está permitido comer dentro das instalación e durante os espectáculos e actividades.
 3. O público non deberá permanecer parado en zonas de tránsito, manterá sempre a distancia de seguridade e evitará agruparse. No caso do espectáculos no Auditorio, Salón de Actos ou Illa do Covo, minimizará os desprazamentos unha vez instalado na cadeira asignada.
 4. Agradecemos un uso responsable dos aseos e, no caso de ter que empregalos, é preciso facelo cumprindo as normas ao respecto e o aforo apuntado para o interior dos mesmos.
 5. Dado o aforo reducido do que disponemos, o número máximo de entradas que unha mesma persoa pode reservar é de 4 para os espectáculos do Salón de Actos, Auditorio do Pazo e Illa do Covo e de 2 para os obradoiros. No momento da “compra” deben facilitarse os datos da persoa adulta responsble e os de todxs xs asistentes/participantes.
  Do mesmo xeito, se finalmente deciden no asistir, agradecemos contacte con nós para poñer as entradas á disposición do público.
 6. Non poderá cambiar o asento asignado na reserva con outra persoa en ningún momento por motivos de seguridade do COVID-19, nin ocupará unha cadeira diferente a asignada.
 7. O acceso aos espazos e ,no caso de patios de butacas, ás localidade pre-asignadas debe facerse seguindo as instrucións do persoal da sala para evitar aglomeracións. Igualmente a saída, que se fará de xeito ordenado.
 8. Se ten síntomas compatibles con COVID-19 ou estivo en contacto cun caso confirmado nos últimos 14 días, non acceda ao noso centro, íllese na casa e contacte co seu centro de saúde máis próximo.
 9. Sendo o a normativa COVID, as retricións derivadas da mesme e polo tanto os aforos, revisados semanalmente polas autoridades sanitarias, non podemos garantir que non haxa modificacións que afecten ao desenvolvemento do evento, polo que agradecemos permanezan atentos ao seu mail/teléfono por se hai variacións. 

Agradecemos a súa colaboración e responsabilidade no cumprimento destas normas. Grazas a vós, a cultura é segura.